Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen 40GradenZuid® en de klant.

1.2. Termijn van levering

Een door 40GradenZuid® opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.

1.3. Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het honorarium dat 40GradenZuid® zou toekomen bij vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

1.4. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van  zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van 40GradenZuid® redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft 40GradenZuid® het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. HONORARIUM EN BETALING

2.1. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van 40GradenZuid® zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Met verstrekte data voor deze aanbiedingen wordt vertrouwelijk omgegaan. Zie ook onze privacyverklaring.

2.2. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
Deze betalingen kunnen overgemaakt worden op rekening IBAN nummer: NL09 RABO 0359 5187 53. Tot aan het moment van betaling is het gemaakte eigendom van 40GradenZuid®.
40GradenZuid® hanteert een betalingstermijn aan leveranciers van 30 dagen, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.

2.3. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien 40GradenZuid® door het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen de werkzaamheden apart worden gedeclareerd / gefactureerd.

2.4. Periodieke betalingen

40GradenZuid® heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

3. EIGENDOM ONTWERPEN

3.1. Auteursrechthebbende

40GradenZuid® garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, en dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet.  Als auteursrechthebbende kan 40GradenZuid® over het werk beschikken voor eigen doeleinden tenzij schriftelijk anders is besproken.

3.2. Naamsvermelding

40GradenZuid® is in overleg gerechtigd om zijn naam te laten vermelden bij of op het geleverde werk.

3.3. Wijzigingen

Het is de klant toegestaan om in overleg met 40GradenZuid® veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen binnen de geldende correctierondes. Bij overige werkzaamheden geldt het werk als meerwerk.

3.4. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft 40GradenZuid® de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Aansprakelijkheid

40GradenZuid® kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp. De klant dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

4.2. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van 40GradenZuid® voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant is altijd beperkt tot het bedrag van 40GradenZuid® toekomende honorarium.

4.3. Garantie geleverde materialen

De klant vrijwaart 40GradenZuid® voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

5. DIVERSEN

5.1. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

5.2. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de klant binden 40GradenZuid® niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover 40GradenZuid® de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

5.3. Gebruik van data

40GradenZuid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 40GradenZuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en verkoopt deze niet aan derden. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze websites / diensten die noodzakelijk zijn voor de werking van deze diensten, deze dat wordt beschermd. Voor meer informatie kunt u op onze website ook onze privacyverklaring inzien.

Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en voorkeuren. Lees meer IK GA AKKOORD