Algemene Gebruikersvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Op het gebruik van het “40GradenZuid-logo”.

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het beeldmerk van het 40GradenZuid-logo dat is gedeponeerd onder het nummer 17PI0465 bij het Center Tone Consultancy B.V. (hierna: “het 40GradenZuid-logo”).

2. 40GradenZuid, gevestigd te Eindhoven, is bevoegd om ten aanzien van het 40GradenZuid-logo een tijdelijk, niet exclusief gebruiksrecht (hierna: “Gebruiksrecht”) te verstrekken onder de hierna te noemen voorwaarden en condities.

E-MAILBEVESTIGING

1. Het Gebruiksrecht ontstaat pas op het moment dat door 40GradenZuid per e-mail een bevesti-ging van het voorgenomen gebruik aan Gebruiker is verzonden (hierna: “E-mailbevestiging”).

2. In de E-mailbevestiging staat gespecificeerd de naam van de gebruiker (juridische entiteit) van het 40GradenZuid-logo (hierna: “Gebruiker”), de duur van het Gebruiksrecht, evenals de manier waarop het 40GradenZuid-logo mag worden gebruikt. Door het aansluitend daadwerkelijk gebruiken van het 40GradenZuid-logo accepteert Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op het gegeven tijdelijk en beperkt Gebruiksrecht zonder enig voorbehoud en tevens dat de 40GradenZuid de enig rechtmatige merkhouder is van de aanduidingen “40GradenZuid”, “Kamer van Koophandel” en het 40GradenZuid-logo.

3. Elk gebruik dient te allen tijde beperkt te blijven tot Nederland, ongeacht de strekking van de E-mailbevestiging.

GEBRUIK

1. Het 40GradenZuid-logo is uitgevoerd in de kleuren zwart (Pantone Black 3 C); geel (Pantone 129 C) en wit. Het 40GradenZuid-logo dient ongewijzigd in de vorm, kleurencombinaties, lettertypen, zoals vastgelegd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Gebruiker mag het 40GradenZuid-logo ook in zwart/wit gebruiken, mits de 40GradenZuid Licentienemer hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend. Gebruiker is enkel gerechtigd het 40GradenZuid-logo te gebruiken in het kader van de in de E-mailbevestiging overeengekomen doeleinden.

2. Enig gebruik van het 40GradenZuid-logo buiten het kader van de in de E-mailbevestiging overeengekomen doeleinden is niet toegestaan.

3. Gebruiker is gehouden het 40GradenZuid-logo op een zodanige wijze te gebruiken dat geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het 40GradenZuid-logo.

4. Het is Gebruiker niet toegestaan het Gebruiksrecht op het 40GradenZuid-logo over te dragen of licenties te verlenen aan derden.

DUUR

1. De duur van het Gebruiksrecht is tussen Gebruiker en 40GradenZuid vastgelegd in de E-mailbevestiging en vervalt na het eindigen van deze termijn.

2. Het Gebruiksrecht vervalt van rechtswege na een jaar.

3. 40GradenZuid heeft het recht om het Gebruiksrecht middels aangetekend schrijven tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, op te zeggen indien:

  • Gebruiker na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan de in deze Algemene
    Gebruikersvoorwaarden opgenomen voorwaarden voor het gebruik van het 40GradenZuid-logo;
  • handelen en nalaten van de Gebruiker de goede naam en reputatie van 40GradenZuid, naar haar uitsluitend oordeel, direct of indirect aantast;
  • het 40GradenZuid-logo als merk nietig wordt verklaard en/of het recht vervallen wordt verklaard.

4. Na afloop van het Gebruiksrecht is Gebruiker gehouden het gebruik van het 40GradenZuid-logo onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Meer in het algemeen verplicht Gebruiker zich om na beëindiging van het Gebruiksrecht al datgene te doen of na te laten waardoor bij het publiek en/ of bij haar relaties of relaties van 40GradenZuid de indruk zou kunnen worden gewekt dat Gebruiker nog steeds gerechtigd is tot het gebruik van het 40GradenZuid-logo

AANSPRAKELIJKHEID

1. De 40GradenZuid is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Gebruiker voortvloeiende uit het gebruik van het 40GradenZuid-logo of indien het 40GradenZuid-logo nietig wordt verklaard of het recht op het 40GradenZuid-logo vervallen wordt verklaard.

2. Gebruiker vrijwaart de 40GradenZuid voor alle aanspraken van derden voor schade, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van het 40GradenZuid-logo.

BOETE

Als Gebruiker in strijd handelt met één of meerdere bepalingen van deze Algemene Gebruikers-voorwaarden, is Gebruiker een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan 40GradenZuid van €2.500,- per overtreding en €500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. Deze boete laat overige rechten van 40GradenZuid, waaronder die op een volledige schadevergoeding, onverlet.

OVERIGE VOORWAARDEN

1. 40GradenZuid behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, waaronder begrepen het recht tot aanpassing van het 40GradenZuid-logo.

2. Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing en enkel de rechter in het arrondissement Midden-Nederland is bevoegd om geschillen te beslechten die direct of indirect samenhangen met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de E-mailbevestiging.

Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en voorkeuren. Lees meer IK GA AKKOORD