Privacy

PRIVACYVERKLARING:  24-05-2018

Dit is de privacyverklaring van 40GradenZuid®, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 17197107, inzake de website 40GradenZuid.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door 40GradenZuid® door middel van het klantensysteem van 40GradenZuid® en de verwerkingen via onze website 40GradenZuid.nl , 40gradenzuid-online.nl, 40gradenzuid-plus.nl, FMS, PMS, CRT, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

40GradenZuid, gevestigd aan Dionysius de Karthuizerstraat 4, 5643RX Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Www.40gradenzuid.nl
Dionysius de Karthuizerstraat 4
5643RX Eindhoven
+31 6 10 26 96 73

Peter Roording Jr. is de Functionaris Gegevensbescherming van 40GradenZuid. Hij is te bereiken via peter@40gradenzuid.nl of op +31 6 10 26 96 73.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

40GradenZuid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn door een samenwerking die wordt aangegaan of een aanvraag tot offerte die bij ons wordt gedaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanvraag voor offerte of andere vraag te doen op deze website via ons contactformulier, in correspondentie naar onsop welke wijze dan ook en telefonisch contact.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens overkinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@40gradenzuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

40GradenZuid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief waarvoor u zich kunt uitschrijven als deze niet gewenst is
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u een vrijblijvend voorstel te kunnen doen
– Om de gemaakte producten / diensten bij u aan te leveren
– 40GradenZuid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

40GradenZuid neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

40GradenZuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de opslag van persoonsgegevens: Persoonsgegevens zoals personalia, adres en overige contactgegevens: onbepaalde termijn vanwege de wisselende termijn waarop projecten lopen. Wij gaan uit van de termijn waarop samen gewerkt wordt aan projecten.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

40GradenZuid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onzeopdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 40GradenZuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

40GradenZuid gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Eencookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 40GradenZuid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@40gradenzuid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan hetpaspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

40GradenZuid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

40GradenZuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt continue passende maatregelen om misbruik, verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en info veilig te stellen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via post@40gradenzuid.nl of via +31 6 10 26 96 73.

SOCIALE MEDIA

Onze website’s heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

UPDATES VAN DIT BELEID

40GradenZuid kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en voorkeuren. Lees meer IK GA AKKOORD